سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا رفیعانی خاچک – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
مرجان محمدزاده – استادیار گروه محیطزی ست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدحامد میرکریمی – استادیار گروه محیطزی ست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مناطق حفاظت شده مانند پارک های ملی پارکهای جنگلی و سایر مناطق طبیعی از منابع توریستی مهمی هستند که استفاده از آنها سریعا در حال افزایش است افزایش روزافزون تعداد بازدیدکنندگان از تفرجگاه های طبیعی درک اولویت ها و نیازهای بازدید کنندگان را درمناطق جهت مدیریت بهتر و ایجاد فرصت های تفرجی با کیفیت بالا ضروری ساخته است افزایش سطح استفاده اثرات منفی روی کیفیت تجربه ی تفرجی و نیز منابع طبیعی می گذارد مدیران مناطق تفرجی روشهای متفاوتی را برایمدیرتی استفاده بازدید کنندگان و اثرات آنها مانند توسعه زیرساختهای تفرجی از جمله مسیرهای پیاده روی به کار می گیرد این مسیرها رابط بین بازدیدکننگان و طبیعت به شمار می روند و مکانی برای انجام فعالیت های تفرجی از جمله پیاده روی هستند سیستم مسیرهای پیاده روی در مناطق طبیعی باید به منظور کم به افزایش کیفیت تجربیات تفرجی بازدید کنندگان و بهبود منطقه نظارت و مدیریت شوند هدف این مطالعه مرور منابعی است که به بررسی اولویت ها و نیازهای بازدید کنندگان درمسیرهای پیاده روی درتفرجگاه های طبیعی به عنوان یک ابزار مدیریتی مهم درمدیریت بازدیدکنندگان می پردازند.