سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه گیلان
محمدرضا خالدیان – عضو هیئت علمی مهندسی آب دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – عضو هیئت علمی خاکشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

در حال حاضر الودگی خاک و آب و مسائل زیست محیطی مرتبط با آن یکی از دغدغه های اصلی بشر می باشد فعالیت های صنعتی و کشاورزی موجب شده است تامیزان زیادی فاضلابهای صنعتی، شهری و کشاورزی وارد رودخانه زرجوب گردد و موجب ا لوده شدن آب این رودخانهو همچنین خاکهای کشاورزی اطراف آن گردد. از آنجایی که آلودگی خاک و آب به فلزات سنگین ضمن کاهش عملکرد و و کیفیت محصول پایداری تولیدکشاورزی و سلامت افراد جامعه را با خطر مواجه می سازد لذا انجام این تحقیق مهم تلقی می گردد جهت بررسی الودگی آب این رودخانه و و خاک اطراف آن به ۴ فلزسنگین و سمی سرب، روی، مس و کادمیم نمونه برداری آب از ۵ ایستگاه هیدرومتری در طول رودخانه و نمونه برداری خاک از ۳۰ نقطه با فواصل معین از زمین های تحت کشت حاشیه ی رودخانه انجام شد و غلظت فلزات سنگین در نمونه های آب و خاک به وسیله دستگاه جذب اتمی تعیین گردید.