سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل نداف – دانشگاه تهران
شهزاد صداقت فر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمود لطفی – دانشگاه تهران
مسعود توحیدفر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

در کشت بافت خربزه، اندام زایی به منظور اهداف اصلاحی نوین در بیوتکنولوژی استفاده می شود. در این مطالعه اندام زایی مستقیم خربزه ایرانی رقم خاتونی از ریزنمونه های برگ لپه ای بررسی شد. به منظور بررسی القای جوانه دهی نابجا از ریز نمونه های برگ لپه ای دانهال های سه، پنج، هفت، ۱۰ و ۱۲ روزه در شرایط کشت درون شیشه ای در محیط MS حاوی یک میلی گرم در لیتر هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) استفاده شد. جوانه های نابجا بوسیله توسعه مریستم انتهایی شاخه و سرآغازه های برگ مشخص شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اندام زایی در شرایط درون شیشه ای خربز ه، زمانی که قطعات برگ لپه ای از دانهال های هفت روزه، روی محیط MS همراه با یک میلی گرم در لیتر BAP کشت شد، بیشترین کارایی را داشت. بیشترین میانگین تولید شاخه و درصد باززایی شاخه مربوط به دانهال های هفت روزه با یک میلی گرم در لیتر BAP به ترتیب پنج شاخه به ازای هر ریزنمونه و ۶۴ % به دست آمد.