سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه انصاری رنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور مرکز اصفهان

چکیده:

یکی از عوامل محیط طبیعی که برگردشگری اثرمهم دارد هوا و اقلیم میب اشد کاشان یکی از مهمترین شهرهای اصفهان که درشمالآن واقع شده است دارای زمستانهای نسبتا سرد و تابستانهای خیلی گرم و خشک می باشد وجود آثار تاریخی و مذهبی و جاذبه های طبیعی موجب شده تاهرسال کاشان پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی وهزاران گردشگر از سراسر نیا دراین کهن و مهد تمدن شود هدف ازاین تحقیق شناسایی زمان های مناسب گردشگری درکاشان می باشد برای انجام این تحقیق از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کاشان طی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۹۰ شامل میانگین حداکثر دما میانگین دما حداقل رطوبت نسبی میانگین رطوبت نسبی ساعت آفتابی سرعت باد و بار ش استفاده شد پس از اطمینان از همگرایی داده ها بوسیله آزمون توانایی از شاخص اقلیم گردشگری tci بهره گرفته شد نتایج پژوهش نشان داد که ماه های ژوئن ژولای آگوست به علت افزیاش دما و کاهش باران شرایط نامطلوبی برای گردشگری و ماه های اکتبر نوامبر مراس و آوریم به علت تعدیل شرایط اقلیمی دما و بارش بهترین شرایط اقلیمی برای گردشگری می باشد.