سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه جغرافیا
پگاه قشقائی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف باآبد
جلیله افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف باآبد

چکیده:

امروزه صنعت توریسم نقش مهمی را در کشور ایفا می کند مطالعه و شناسایی محدودیت ها و مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و نیز آگاهی از جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگی های جوی و اقلیمی جغرافیای گسترده کشور در فصول مختلف سال به منظور ملحوظ داشتن آنها در برنامه ریزی های مختلف ملی و استانی نظیر توسعه گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو نمی توان از عامل اقلیم و آب و هوا و تأثیر آن بر توسعه و تحول در بخش توریسم غافل بود چرا که این مقوله از شرایط و زمینه های اولیه و اصلی ارتباطات بین کشورها و حتی مناطق و سرزمینهای یک کشور و منطقه محسوب می شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی شرایط اقلیم آسایش از منظر گردشگری با استفاده از شاخص بیوکلیماتیک TCI و داده های اقلیمی ۹ ایتسگاه سینوپتیک استان لرستان، شرایط آسایش در تمام طول سال تبیین گشته است. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای گردشگری با استفاده از ۷ پارامتر (میانگین بارش ماهانه، میانگین دما، میانگین نم نسبی، بیشینه دما، کمینه نم، نسبی، میانگین روزانه ساعات آفتابی و سرعت باد) مورد ارزیابی قرار می دهد. روش این پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و هدف از انجام آن بررسی کیفی شرایط اقلیمی استان لرستان از بعد آسایشی و بیوکلیمایی و تعیین تقویم گردشگری استان بر اساس شاخص TCI می باشد. بدین منظور ابتدا دادههای همگن اقلیمی یک دوره آماری ۱۵ ساله را برای ۹ ایستگاه TCI سینوپتیک استان گردآوری نموده و بعد از تجزیه و تحلیل و پردازش آنها در محیط Excel و نیز تهیه یک بانک اطلاعاتی، شاخص TCI را برای ایستگاه های منطقه به تفکیک ماه های سال محاسبه نموده و با استفاده از تکنیک GIS نقشه TCI را بر پایه نقشه DEM ارتفاعی برای تمامی ماه های سال تهیه و ترسیم نمودیم. نتایج این بررسی نشان داد که شاخص گردشگری استان در تمام طول سال دارای تنوع زیادی است. به گونه ای که بهترین ماهها از نظر دارا بودن شرایط آسایشی برای گردشگران ماه آوریل (فروردین) با سه کلاسه ایده آل، عالی و بسیار خوب؛ ماه می (اردیبهشت با دو طبقه عالی و خیلی خوب و نیز ماه اکتر (مهر) با دو طبقه عالی و بسیار خوب می باشند که بهترین شرایط را از نظر آسایشی به خود اختصاص دده اند و در مقابل ماههای (ژانویه (دی) و فوریه (اسفند) با کلاسه قابل قبول، حد بحرانی و مرزی و نامطلوب و ژوئن (تیر) با سه طبقه خوب، قابل قبول و حد بحرانی و مرزی از بدترین شرایط آسایشی و بیوکلیمیی برخوردارند.