سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دردهه های اخیر روش های علمی و اصولی بسیاری در زمینه اقلیم و کاربرد آن ابداع شده است که یکی از این کاربردها در زمینه اقلیم کشاورزی است. در تحقیق حاضر نیز تلاش بر این است که مناطق جدید که از نظر اقلیمی برای کشت زعفران در استان اردبیل مناسب است مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. در این رابطه از داده های عناصر و عوامل اقلیمی از قبیل: بارندگی سالانه، بارندگی طول دوره رشد، دمای سالانه، دمای طول دوره رشد، دمای حداقل مطلق، یخبندان، ارتفاع، شیب، جهت و عمق خاک که نقش مهم در مراحل فنولوژیکی زعفران دارند، استفاده شده است. برای وزن دهی داده های مورد مطالعه، نیازهای اکولوژیک گیاه زراعی زعفران تهیه و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با توجه به نیاز اکولوژیکی، داده های م ورد مطالعه در محیط GIS ارزش گذاری شدند. سپس با تلفیق تمام داده های عناصر و عوامل اقلیمی بصورت یکجا، نقشه نهایی قابلیت اراضی برای کاشت زعفران در استان اردبیل تهیه گردید. نتایج نهایی نشان می دهد که حدود ۴۱ درصد استان دارای شرایط مناسب برای کاشت، ۲۰ درصد دارای شرایط متوسط و ۳۹ درصد دارای شرایط نا مناسب برای کاشت گیاه زعفران در استان اردبیل است.