سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا پاکزاد – دانشجویان کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منا
محمود رائینی سرجاز – دانشیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
مرتضی خداقلی – استادیار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفها

چکیده:

درختچه گون گزیAstragalus adscendens بومی ایران است این درختچه میزبان حشره cyamophila dicora مولد مان ارزشمند گز انگبین می باشد که در صنعت وداروسازی کاربرد دارد به منظور حفاظتو احیا مراتع این گونه شناخت مهمترین عوامل موثر بررویشگاه های آن حائز اهمیت می باشد دراین پژوهش به منظور بررسی تاثیر عوامل اقلیمی برگسترش اینگونه در سطح مراتع استان اصفهان ۵۷ متغیر اقلیمی که از نظر شرایط بوم شناسی اهمیت بیشتری داشتند انتخاب شدند. از روش تجزیه عاملی به منظور کاهش ابعاد ماتریس داده در نرم افزار spss ver 16 استفاده شده است یافته ها نشان داد سه عامل دما، بارش، تابش و باد بهترتیب ۴۷/۴ ، ۳۰ و ۱۲/۸ درصد و در کل ۹۰/۲ درصد پراش متغیرهای اولیه اقلیم رویشی استان اصفهان را بیان می کند. امتیازات عاملی و متوسط متغیرهای اولیه همچنین متوسط ارتفاع در سه ناحیه پراکنش گون گزی در سطح استان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.