سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – دکترای جغرافیا، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان گیلان
لاله یاپیررشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

مناسبسازی محیط شهری و اماکن عمومی منجر به ایجاد محیط های بدون مانع و سهولت دسترسی برای کلیه افراد جامعه به ویژه افرادکم توان می شود. هر چقدر فضاهای عمومی بر اساس استانداردها و ضوابط، مناسب سازی گردند، به همان نسبت دسترسی به امکانات عمومی برای افراد کم توان نیز افزایش می یابد. بنابراین پرداختن به این امور می تواند مدیریت شهری را به تامین نیازهای اساسی افراد کم توان رهنمون سازد. هدف تحقیق بررسی وضعیت عناصر و مبلمان شهری موجود در محدوده مورد مطالعه و بررسی اقدامات انجام شده در جهت مناسب سازی آنها بر طبق ضوابط و استانداردها است. جامعه آماری از نظر مکانی، منطقه دو شهر رشت است که با وسعتی برابر ۶۷۵ ۶ درصد از مساحت کل شهر رشت را داراست و با جمعیتی برابر ۱۲۳،۵۹۹ نفر، حدود ۲۰ درصد از جمعیت شهر رشت را / هکتار حدود ۵ شامل می شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه اجرای آن پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق نیز چک لیست محقق ساخته بر اساس ضوابط و استانداردهای مناسب سازی، تحت عنوان نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای استفاده افراد کم توان و همچنین پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان اقدامات انجام شده در خصوص مناسب سازی محیط شهر براساس مشاهدات میدانی و مقایسه وضع موجود و شرایط استاندارد با یکدیگر است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که متاسفانه در محدوده مورد مطالعهدر بیشتر موارد ضوابط و مقررات شهرسازی مناسب سازی مبلمان شهری جهت استفاده افراد کم توان رعایت نشده است. همچنین یا اقدامی برای مناسب سازی مبلمان شهری صورت نگرفته است و یا در مقایسه با وضعیت مطلوب و استاندارد، بسیار ضعیف عمل شده است