سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری
محسن شوکت فدایی – دانشیار اقتصادکشاورزی عضو هیئت علمی سازمان مرکزی پیام نور
فرهاد شیرانی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود هاشمی تبار – مربی گروه اقتصادکشاورزی دانشکده کشاورزی سراوان

چکیده:

از آنجا که فعالیت واحدهایگاوداری صنعتی از جمله فعالیت های مهم بخش کشاورزی بوده و آگاهی از وضعیت و میزان بازدهی اقتصادی آن می تواند در زمینه تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری و نیز برنامه ریزی های اقتصادی موثر واقع شود آگاهی از وضعیت سودآوری گاوداری ها می تواندبه پیش بینی روند توسعه آن در آینده و برنامه ریزی برای ارتقا و بهبود بازدهی اقتصادی آن کمک نماید لذا دراین مطالعه با استفاده از نرم افزار sas و مقایسه میانگین مقدار سود و زیان واحدها وضعیت اقتصادی ظرفیت های مختلف گاوداری های صنعتی شهرستان گرگان را مقایسه نموده که نتایج نشان دهنده این است که گاوداریهای که با ظرفیت ۲۰۰ راسی و بالاتر هستند از نظر زیان دهی بالاترین زیان را متحمل شده است.