سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق بختیاری – استاد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده تحصیلات تکم
مرتضی یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان – دانشکده اقتصاد و علوم اداری

چکیده:

طی ده ههای اخیر، صنعت گردشگری در جهان، توسعه چشمگیری یافته و تغییرات اقتصادی و اجتماعی شگرفی را سبب شده است و سرمایه گذاری دراین صنعت در مقایسه با سایر فعالیت ها و صنایع توسع های، پیشرفت سریعی را در توسعه مناطق مجاورِ جاذبه های طبیعی و فرهنگی سبب م یشود. بررسی منافع و هزینه های اقتصادی گردشگری و جهانگردی و چگونگی بازگشت سرمایه می تواند باعث تحقق اهداف متنوعی هم برای طراحان و هم برای مجریان این امر باشد. با این بررسی ها می توان مسئولان و تصمیم گیران مختلف را از منافع سرمایه گذاری در ترویج تسهیلات و تجهیزات گردشگری مطلع نمود. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجی و داده های سالانه سری زمانی طی دوره زمانی ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۸ به بررسی اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و نقش آن در دستیابی به رشد و توسعه پایدار پرداخته می شود. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که میان مخارج دولتی، شخصی، تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی با درآمد حاصل از گردشگری ارتباط مستقیم وجود دارد. به طوری که که یک درصد افزایش در مخارج دولتی، شخصی، تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی در صنعت گردشگری، در کوتاه مدت ۰/۲۹، ۰/۳۰ ، ۰/۱۵ و ۰/۰۶ درصد درآمد حاصل از گردشگری را افزایش خواهد داد.