سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا رستمیان – استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشه

چکیده:

توسعه اقتصادی در یک بخش، مستلزم افزایش تولید در آن بخش می باشد.افزایش تولید بطور عمده از د وطریق میسر است: یک راه افزایش تولید از طریق بکارگیری بیشتر عوامل تولید که این امر به علت کمیابی منابع تولیدی، با محدودیتهایی مواجه میباشد و راه دیگر بکارگیری روشهای پیشرفته و کارآمدتر تولید و به عبارتی افزایش عملکرد و بازده عوامل تولید از طریق بکاربردن تکنولوژی مناسب در روند تولید میباشد.نظر به اهمیت مفاهیم بهرهوری در تحقیق حاضر، بازده عوامل تولید مؤثر در فرآیند تولید کلزا در منطقه جویبار مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کلزاکاران برای ۸۸ جمعآوری و سپس با تخمین توابع تولید کلزا، بهره وریهای نهایی و متوسط نهاده ها – سال زراعی ۸۷ محاسبه گردید. آنگاه با توجه به قیمت نهادهها وضعیت بکارگیری و تخصیص بهینه آنها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان میدهدکه عامل سطح زیرکشت بیشترین تأثیر را در تولید کلزا داشته است و کلزاکاران از عوامل سطح زیرکشت و نیروی کار کمتر از حد بهینه و از نهادههای کود شیمیایی اوره و ماشین آلات بیشتر از حد بهینه استفاده مینمایند