سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید خداکرمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهمن اسمعیل نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سلمان آقابابائی –
فرشاد حقی –

چکیده:

مدل مقداراقتصادی تولید یکی ازمشهورترین مدلهای کنترل موجودی است درمدلهای تولید اقتصادی امکان تولید قطعات معیوب وجود دارد که درنظر نگرفتن این امر موجب میشود هزینه های احتسابی غیرواقعی جلوه کند ضمنا وجود تورم و ارزش زمانی پول درمدلهای اقتصادی اختلاف قابل توجهی درمحاسبات هزینه ایجاد می کند دراین مقاله تولید قطعات معیوب درحالت چندمحصولی بادرنظر گرفتن تورم و ارزش زمانی پول موردبررسی قرارمیگیرد درنظر گرفتن حالت چندمحصولی دراین مباحث یک تحلیل جدید می باشد که تاکنون انجام نشده است مطالعات دراین زمینه نشان میدهد که وارد کردن موضوع تورم و ارزش زمانی پول درمدیریت و کنترل موجودی منجر به تغییر دسته تولید بهینه خواهد شد بدلیل انکه پیدا کردن سیکل بهینه با روش مشتق گیری مشکل است ازترکیب دو الگوریتم جستجوی شتابدار و دیکوتوماس درتعیین نقطه بهینه استفاده میشود.