سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احمدی طهرانی – دانشجوی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور رضوانشهرصدوق، یزد، ایران
فاطمه برزگری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدوق، یزد، ایران

چکیده:

تغییرات اقلیم، افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضای آب، کشورهای مختلف را در معرض بحران جدیدی قرارداده است. یافتن راههای کاهش هدررفت و استفاده اقتصادیتر از منابع آبی در مدیریت منابع و کاهش این بحران،نقش بسزایی دارد و از آنجا که بزرگترین مصرف کننده آب در کشور ما، بخش کشاورزی میباشد، لذا بررسی و اصلاح سیستمهای آبیاری در این بخش، از اهمییت بالایی برخوردار میباشد. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اقتصادیسیستم آبیاری بابلر، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و روش میدانی از باغات پسته منطقه هرات واقع در استان یزد، گرداوری شد و سپس اطلاعات مذکور با استفاده از معیارهای نسبت منفعت به هزینه، NPV و IRR مورد بررسیقرار گرفتند. نتایج نشان داد، طرح سیستم آبیاری بابلر از نظر اقتصادی توجیه پذیر است اما نسبت به آبیاری سطحیدارای منافع اقتصادی کمتری میباشد که در مقاله حاضر، دلایل این اختلاف ذکر شده است. با این حال با توجه به معیار دیگر یعنی کم شدن مقدار مصرف آب )تقریبا نصف شدن( در این طرح و مسئله مهم کمآبی در این منطقهاجرای این طرحها خیلی مهم است تا حدی که میتوان از این اختلاف ناشی در محاسبات چشم پوشی کرد.