سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه پوراسمعیلی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه افق های فسفات دار رسوبات دونین بالایی در دو برش شاهزاده محمد (گریک) و هوتک واقع در شمال غرب کرمان مورد بررسی قرار گرفت. نهشته های دونین بالایی در برش های مورد مطالعه متشکل از ماسه سنگ، سنگ آهک و شیل است. ضخامت لایه های حاوی فسفات در حد ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر بوده و در سنگ های کربناته قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات پتروگرافی، ذرات فسفاته موجود در سنگ های کربناته از ۳ نوع اینتراکلستی، بیوکلستی و پلوئیدی هستند و احتمالاً منشاء آنها ماده آلی حاصل از تجزیه موجودات دریایی و به ویژه ماهی های دونین پسین است. شباهت میان فسفات های مورد مطالعه و فسفات های سازنده حیرود معرف این است که انواع مورد بحث حاصل تخریب و ته نشست مجدد (Reworking) رسوبات بوده و قطعات گرد شده آنها مؤید این مطلب است. در نهایت به نظر می رسد که قطعات فسفاته در ناحیه ای مانند فلات قاره تشکیل و با پیشروی سطح دریا به نواحی کم عمق ساحلی حمل و در آنها نهشته شده اند.