سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا امانت بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – دکتری منابع آب و هیدرولوژی رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی صارمی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی

چکیده:

آب و هوا یکی از ارکان مهم و بنیادین زندگی بشر محسوب می شود میزان مصرف آب کشاورزی بطور کامل به شرایط آب و هوا و اقلیم منطقه بستگی داشته محاسبه نیاز آبی و مصرف آب کشاورزی براساس داده های اقلیمی یک منطقه انجام می شود هدف این تحقیق بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان افزایش نیاز آبی درکل مراحل رشد ۳ گونه زراعی Tomato-Cucumbers-Watemelon- الگویکشت می باشد دراین تحقیق برای محاسبه نیاز آبی از مدل کامپیوتری REF-ET استفاده گردید که نیاز آبی را به ۲ روش بلانی کریدل و هارگریوز سامانی برای دوره زمانی انتخاب شده و دو سال پیش بینی شده ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ که توسط خروجی های مدل جهانی تغییر اقلیم Echam4پیش بینی شده محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که روشهای به کارگرفته شده براوردمناسبی از تبخیر تعرق گونه های زراعی داشته است.