سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اللهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
محمد هادی داودی – دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،تهران
مهدی سیاوش نیا – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران

چکیده:

تقویت خاکهای رسی همواره مورد نظرپژوهشگران بودها ست ازمحلول کلرید کلسیم CaCl2) روشی جدید است که طی آن محلول کلرید کلسیم حین عبور از خاک یون آزاد کلسیم را برجا می گذاردیون کلسیم از طریق واکنش پوزولانی و یا با جذب کاتیونی درلایه مضاعف رس موجب به هم پیوستن ذرات خاک می شود دراین مقاله نحوه تقویت خاک رسی با استفاده ازمحلول فوق بررسی میشود یک سری نمونه خاک رسی درقالبهای مکعبی تهیه گردید نمونه ها به مدت معین تحت تاثیر جریان محلول کلریدکلسیم با غلظت های مختلف قرارگرفتند سپس آزمایش برش مستقیم روی نمونه ها انجام شد با مقایسه مقاومت نمونه ها غلظت بهینه محلول بدست آمد. این نتایج نشان میدهد که استفاده از تکنیک محلول کلرید کلسیم سبب افزایش پارامترهای مقاومت خاک های رسی می شود.