سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی پشم فروش – پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی
غلامرضا داودی –

چکیده:

اثرعنصر آلیاژی سرب برروی ساختارمرفولوژی ورفتارخوردگی پوشش گالوانیزه غوطه وری گرم ۰Zn-%1Pb بوسیله ی میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی روبشی sem همراه با طیف سنج متفرق کننده انرژی EDS و تفرق اشعه ی X بررسی شد و نیز رفتار پوشش تحت شرایط خوردگی پاشش نمک و غوطه وری آزمایش شد این بررسی نشان داد که سرب برای عملکرد خوردگی پوشش از آن جهت که فعالیت مخرب یونهای کلرید را محدود می کند بسیارمفید بوده و کیفیت پوشش را افزایش میدهد همچنینسرب به صورت یکنواخت درپوشش سرب رسوب نمی کند و یک غلظت غیرمعمولی از اتمهای سرب درمناطق خاص با یک جهت کریستالوگرافی مرجع درفاز اتا دیده می شود.