سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
الناز میلانی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
لادن نوربخش – دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذایی
الهه منصوری –

چکیده:

پری بیوتیک ها ترکیبات غذایی هستند که بیفیدوژنیک بوده و نسبت به هضم درمعده و روده کوچک مقاوم هستند و درکولون بطور انتخابی مورد تخمیر گروه های ویژه میکروبی قرارمیگیرند پری بیوتیک ها تحت عنوان بتافروکتان ها شامل اینولین الیگوفروکتوز و فروکتوالیگوساکارید ها می باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثرات پری بیوتیکی بتافروکتان های کوتاه زنجیره استخراجی از ریشه شنگ درشرایط ازمایشگاهی صورت گرفت تاثیر بتافروکتان های شنگ درغلظت های مختلف ۰/۵ و ۱و۲و۳ درصد وزنی حجمی برافزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم طی ۴۸ ساعت انکوباسیون مورد بررسی قرارگرفت و با اینولین تجاری اینولین HP مقایسه گردید این بررسی آزمایشگاهی نشان داد که میزان مصرف بتافروکتان ها توسط سویه پروبیوتیک به درجه پلیمریزاسیون زنجیره های فروکتوالیگومری بستگی داشته و بیفیدوباکرتیوم بیفیدوم بتافروکتان های شنگ کوتاه زنجیره را با اختلاف معنی داری P<0/05 نسبت به اینولین HP بلندزنجیره بهتر مورد مصرف قرار میدهد همچنین بین محیط حاوی اینولین HP غلظت های ۲و۳ درصد و محیط کنترل اختلاف معنیداری مشاهده نشد. P<0/05