سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندیمه فتحی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مه
علی محبی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
امیراحسان فیلی منفرد – . دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شی
مهدی قائدی حیدری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، کارخانه سیمان کرمان

چکیده:

در این مطالعه برای افزایش راندمان جمعآوری سیکلونهای غبارگیر کارخانه سیمانکرمان، ابعاد آنها بهینهمیشود. بهینه-سازی ابعاد با الگوریتم ژنتیک انجامگرفتهاست. مدل لیت و لیچت برای محاسبه راندمان انتخابشدهاست. در الگوریتم نوشتهشده تابع هدف، عکس رابطه راندمان و تعداد جمعیت و نسل بهترتیب برابر با ۱۰۰ و ۶۰ میباشد. نتایج نشانداد که بهینهسازی صورت گرفته سبب افزایش ۹/۷۵درصدی راندمان شدهاست. برای نشاندادن درستی نتایج، سیکلون بهینهشده به کمک دینامیک سیالات محاسباتی شبیهسازی شده و راندمان آن محاسبه شدهاست. برای مدلسازی جریان آشفته داخلسیکلون از مدل رینولدز استرس و مدل اولرین – لاگرانژین برای فاز پراکنده ( ذرات جامد ) استفاده شده است