سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا نصیرزاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهتاش دریانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه کرمان
ناصر عبدالهی پناه – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور تعیین روش مناسب جهت افزایش درصد جوانه زنی ۴ گونه جنگلی شامل بلوط، کنار، بادام کوهی و گلابی وحشی که بیش از ۹۰ درصد پوشش جنگلی استان فارس را تشکیل می دهند آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و در ۴ تکرار و با استفاده از پنج روش، تترازولیوم، تیمار با اسید سولفوریک غلیظ، سرمادهی مرطوب، تیمار با اسید جیبرلیک و تاثیر توام سرمادهی و اسید جیبرلیک انجام شد. نتایج حاصل از آزمون تترازولیوم نشان داد قابلیت حیات بذور هر ۵ گونه مورد مطالعه بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد است. نتایج تیمار کردن بذور با غلظت های مختلف اسید سولفوریک نشان داد که این تیمار بر روی بذوری مانند بادام کوهی که دارای پوسته چوبی هستند موثر است اما این تیمار برای بذرهای بلوط، کنار و گلابی وحشی توصیه نمی شود. نتایج تیمار بذور بوسیله سرمادهی مرطوب نشان داد که این تیمار، هم روی بذر گونه های مناطق سردسیر از جمله گلای وحشی و بلوط و هم روی بذور پوسته سخت مانند بادام کوهی موثر است اما بر روی بذرهای کنار که یک گونه گرمسیری است دارای اثر منفی است. نتایج حاصل از تیمار کردن بذور بوسیله غلظت های مختف اسید جیبرلیک نشان داد که این تیمارها مانند سرمادهی مرطوب موجب ترد و شکننده شدن پوسته چوبی و تحریک جنین به جوانه زنی م یشود. در این رابطه بهترین درصد جوانه زنی بذور درتیمارهای ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک بدست آمد.