سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلمان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – دکترای زمین شناسی مهندسی و استاددانشگاه فردوسی مشهد
بهروز ابراهیمی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

دشت کوهدشت یکی از مهمترین دشتهای استان لرستانمحسوب می گردد توسعه سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت خشکسالی های اخیر و افزایش نیاز آبی دراین سالها سبب برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است یکی از پیامدهای مهم برداشت بی رویه ظهور اثار نشست زمین در اثر کاهش فشار هیدرواستاتیک سفره و فشرده شدن ذرات و بخش جامد ابخوان و از بین رفتن فضاهای مفید بین ذره ای است با توجه به پیدایش اثار نشست همراه با افت سطح آب زیرزمینی دراین مقاله افت سطح آب زیرزمینی و نقش آن در ایجاد نشست زمین در دشت کوهدشت مورد بررسی قرارگرفته است.