سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فیروز موسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد نخعی – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
وهاب امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
اکبر رمضانی – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

منابع آب زیرزمینی دومین منبع آب شیرین موجود در جهان هستند توسعه کشاورزی و صنعت سبب افزایش برداشت از این منابع شده و افت سطح آب زیرزمینی را به همراه داشته است دراین پژوهش آبخوان دشت جوانمردی در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرارگرفته است آمار هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی افت شدید سطح آب آبخوان را در سالهای اخیر نشان میدهد برای بررسی آمار ۸ ساله ی سطح آب مربوط به ۱۴ پیزومتر حفر شده در دشت از سال ابی ۸۱-۸۲ تا سال ۸۸-۸۹ استفاده گردید. هیدروگراف معرف دشت و نقشه های هم عمق آب زیرزمینی ترسیم شده دشت برای این سالها به کمک نرم افزار GIS نشان دادند که از سال ۸۱ تا کنون به طور متوسط سطح آب دشت در سال حدود ۱/۳ متر ودر درازمدت ۰/۹ متر افت داردو این روند هم اک نون نیز با توجه به خ شکسالی های اخیر با شدت بیشتری ادامه دارد