سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فائزه کرمشایی – گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر
امین پناهی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر
احمد صادق نیا – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر
یاسر زیدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

چکیده:

گسترش استفاده از اینترنت با تمامی جنبه های زندگی از جمله مدرسه، محل کار، خدمات بانکی، تجارت، پرداخت مالیات و حتی رأی گیری تلفیق شده است . مهمترین تغییراتی که این فناوری به وجود آورده تبدیل جهان به یکدهکده جهانی است . مشکل اعتیاد اینترنتی از عوارض زندگی در دنیای متمدن است . در پژوهش حاضر سعی بر این ۱۸ ساله شهردره شهر در فضای – است که به بررسی توصیفی وضعیت اعتیاد اینترنتی در میان کاربران جوان ۲۵مجازی پرداخته شود . همچنین با استفاده از فرمول کوکران ۳۶۸ نفر حجم نمونه انتخاب شده است و روش بکار گرفته شده برای نمونه گیری، طبقه ای و تصادفی ساده می باشد . در این پژوهش با توجه به سطح مختلف اندازهگیری متغیرها از روش های آماری مناسب هر سطح اندازه گیری استفاده شده است .یافته های تحقیق نشان می دهد که تفاوت میانگین اعتیاد به اینترنت در بین پاسخگویان دختر و پسر معنادار می باشد . بدین صورت که میانگین اعتیاد به اینترنت در بین پاسخگویان دختر بیشتر از پاسخگویان پسر می باشد. همچنین ۳۸ درصد پاسخگویان در معرض ریسک اعتیاد اینترنتی قرار دارند