سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سمیرا رفیعی – کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان
صادق سلیمانی – مربی موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم

چکیده:

دنیای مجازی در کنار دنیای واقعی محیط زندگی افراد را تشکیل میدهد. بخش عمدهای از ارتباطات در دنیای مجازی از طریق شبکهی اینترنت برقرار میشود. برقراری ارتباطات سالم بین کاربران هدفاصلی این نوع از شبکههاست و اعتماد عامل مهمی در شکلگیری این ارتباطات است. پژوهش حاضر یک مطالعهی توصیفی-پیمایشی است که به منظور بررسی سطح اعتماد کاربران شبکهی اجتماعی مجازی کلوب(www.cloob.com)نسبت به یکدیگر است و از پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شدهاست. پایایی پرسشنامه با قراردادن آن در اختیار ۳۰ نفر از کاربران حرفهای کلوب به کمک نرمافزار آماریSPSS سنجیده شدهاست. روایی نیز به تایید اساتیدی از گروههای مرتبط رسیده – است. جامعهی آماری اعضایی از شبکه اجتماعی مجازی کلوب هستند که در طول مدت زمان توزیعپرسشنامه آنلاین میشوند. حجم نمونه باتوجه به نامشخص بودن حجم جامعهی آماری طبق فرمول کوکران ۳۸۴ نفر تعیین شدهاست. شیوهی نمونهگیری با توجه به نوع و هدف پژوهش، احتمالی تصادفیساده یکمرحلهای است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها به منظور دستیابی به نتایج پژوهش از آمار توصیفی استفاده شدهاست. مهمترین یافتههای پژوهش حاکی از این است که نوع ارتباط با یک کاربر در فضایمجازی بر سطح اعتماد به او بسیار موثر است و تلاش شبکه اجتماعی کلوب در جهت بهبود سطح اعتماد کاربران خود به یکدیگر کافی نبودهاست. در پایان پیشنهادهایی در خصوص بهبود سطح اعتماد کاربران یک شبکه اجتماعی مجازی ارائه گردیده است که مهمترین آن آموزش داشتن صداقت در فضای مجازی است