سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد،
محمدجواد کارگر – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه کامپیوتر، یزد، ایران

چکیده:

در گذشته بسیاری از محققان در توسعه مدلهای مدیریت اعتماد در رشتههای مختلف مانند سیستمهای تجارت الکترونیک سیستمهای چند عاملی، خدمات وب، محاسبات شبکه، شبکههایPeer to Peerشبکههایadhoc و غیره کار کردهاند. این مدلهای اعتماد، در محاسبات دقیق و ارزیابیها برای سرویسهای وب معنایی، فاقد قابلیت اعتماد هستند. سطح اعتماد با توجه به خدمات، ارائه دهنده خدمات،مصرف کنندگان خدمات، ارزیابیکننده اعتماد و عواملی که خدمات را باز میفرستند، اندازه گیری میشود. این مقاله تعاریف مختلف اعتماد، طبقه بندی های اعتماد، روابط و مدلهای اعتماد مشخص شده در متون و زمینههای اصلی تحقیقات بر پایه اعتماد را مورد بحث قرار میدهد.علاوه بر این، این مقاله بر روی مدلهای مختلف اعتماد مدیریت و مسائل مربوط به آن برای سرویسهای وب معنایی تمرکز میکند. این مقاله گامی برای محققان آینده به سوی توسعه مدل اعتماد جدید ارائه میکند