سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محدثه داودی رستمی – کارشناسی ارشدروانشناسی
علی جان حسنی – کارشناس ارشدجامعه شناسی

چکیده:

امروزه ریاضیات به عنوان یکی ا زکلیدهای اساسی پیشرفت و توسعه جایگاه مهمی را درزمینه های علمی و صنعتیملل مختلف به خود اختصاص داده است ریاضیات علمی است که دامنه آن بسیار گسترده است و همه احاد بشری با ان سروکار دارند ریاضیات تنها از نظر علمی اهمیت ویژه ای ندارد بلکه به نوعی خود هنر است نواب ۱۳۷۹ همه علوم به ریاضیات مدیون هستند و فقدان شایستگی درریاضیات زندگی را محدود م یکند اما اضطراب دلهره و ترش دانش آموزان که با شدت و ضعفهای مختلف درتعداد زیادی از آنان نسبت به درس ریاضیات وجود دارد به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی درسالهای اخیر توجه بسیاری از مسئولین و برنامه ریزان آموزشی را به خود جلب نموده است کریمی ۱۳۸۱ شناسایی چنین عاملی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های افت تحصیل دانش اموزان و کوشش درجهت رفع عوارض نامطلوب ان می تواند گامی اساسی درزمینه ارتقا سطح اموزش ریاضی و به طور کلی عملکرد تحصیلی دانش آموزان به شمار آید با توجه به چندب عدی بودن رویداد اضطراب تجربی بدنی بین فردی هیجانی و … تعاریف دیگری نیز درقلمرو رواشناسی برای شناسایی این مفهوم صورت گرفته است و از مهمترین آنها می توان به تعریف اضطراب از دیدگاه روان تحلیل گری اشاره نمود. فروید ازنخستین کسانی بود که اضطراب را دارای اهمیت فراوانی شمرد از دیدگاه روان تحلیل گری اضطراب مرحله اول نروز به شمار می رود و هسته مرکزی حالات روان نژندی یا نوروتیک اضطراب است.