سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عذرا اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمتو احیای بناها و بافتهای تاریخی دانشگاه هنر

چکیده:

در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمانهای مسکونی، طراحی خانه های چهار فصل، بارزترین شکل ابنیه سنتی به گونه همساز با اقلیم است. که در مناطق گرم و خشکبه صورت حیاط مرکزی و کاملا درونگرا ساخته شده است. این ساختمانها دارای فضای زمستان نشین و تابستان نشین استکه بهترین فرم و ترکیبممکن اجزاء یکساختمان برای تعدیل اقلیم بشمار میرود.در این مقاله هدف مطالعه کالبد و کارکرد ساختمانهای چهار فصل در اقلیم گرم و خشکو نقد و بررسی اصول طراحی به کار رفته درآنها است. در این راستا شکل ساختمان ، چگونگی استقرار آن و ویژگی فضاهای کالبدی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگیهای به دستآمده از این پژوهشمیتواند به منظور دستیابی به اصول و ضوابط طراحی همساز با اقلیم، در اقلیم گرم و خشکراهگشا باشد.