سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رعنا نجاری نابی – دانشجوی دوره دکتری معماری دانشگاه شهید رجایی تهران
باعثه رضایی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

بحران پیش روی معماری معاصر در ایران لزوم بررسی نظرات اندیشمندان را آشکار می سازد. عوامل موثر در شکل گیری این بحران ریشه در عدم انطباق تفکرات حاکم بر معماری و کالبد معماری به عنوان ابزاری جهت ارزیابی کیفیت تفکر و در نتیجه تولید بناهایی با ساختاری غیر متعارف می باشد که مورد پذیرش جامعه عام یا خاص و به خصوص نظریه پردازان معماری واقع نمی شود.هدف از پروهش حاضر، دستیابی به اصول زیبای شناسی حاکم بر مبانی فکری اندیشمندان در دوره های اسلامی و معاصر می باشد. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و در قالب مطالعه ای کیفی به انجام رسیده و به دنبال این پرسش است که سیر تکاملی و تکوینی مولفه های زیباشناختی در دوره معاصر و به دنبال آن در بناهای دوره اسلامی چه نقشی در شکل گیری ساختار آنها داشته است. نتایج حاصل نشان می دهد که بحران در معماری امروز از کمبود مبانی نظری ناشی شده و نیاز به ارائه مبانی نظری قوی در معماری بر پایه اصول معماری معاصر می باشد.