سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسداله کارنما – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم مهدیخانی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مالیات از دیرباز یکی از مسائل مهم اقتصادی هر جامعه بوده است. نظام مالیاتی نقش بسیار مهمی از یک سو در تامین منابع مالی دولت و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی جامعه و فراهم سازی شرایط ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه ایفا می کند و از این نظر از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.چنانچه اگر در آن بیش از اندازه جانب اقتصاد گرفته شود دولت را در اداره امور جامعه با مشکل مواجه میکند و اگر بیش از اندازه جانب دولت گرفته شود اقتصاد ازفعالیت باز می ماند و نارضایتی افراد جامعه را موجب می شود. نظام مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درامد باشد بلکه بایددر عین حال اهداف دیگر را هم در نظر داشته باشد و با اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب به عنوان عاملی در جهت رشد و توسعه اقتصادی و در شرایط کنونی جامعه، تحقق جهاد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله با تجزیه و تحلیلشاخصهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور مالزی ومقایسه آن با کشور ایران، اقدامات اساسی در جهت اصلاح نظام مالیاتی با توجه به مبنا قرار دادن شرایط تحقق جهاد اقتصادی الویت بندی شده اند. بنابراین مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان با اصلاح نظام مالیاتی در جهت دستیابی به الزامات جهاد اقتصادی و تحقق مفهوم جهاد اقتصادی گام برداشت.