سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر رجبعلی پورچشمه گز – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

به منظور بهبود کیفیت و رفع نسبی آلودگیهای رطب مضافتی و همچنین امکان صادرات محصول بهداشتی به بازارهای داخلی و خارجی یکطرح پژوهشی با عنوان بررسی روشمناسببرای ضدعفونی،بسته بندی و انبارداری ارقام تجاری خرمای ایران یکپروژه پژوهشی کاهشرطوبترطب تا حد خود نگهدارنده تحت عنوان مقایسه روشهای مختلفکاهشمیزان رطوبت ارقام رطبمضافتی،کلوته، مردارسنگ و دو پروژه تحقیقاتی در جهت بررسی امکان شستشوی میوههای مضافتی تحت عناوین شستشوی خرمای مضافتی روی درخت در مرحله خارکو اثر آن بر کیفیتمیوه و بررسی امکان رساندن مصنوعی خرمای مضافتی در مرکز اجراء شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رطوبت خود نگهدارنده رطبها ی مختلفحدود ۲۲ درصد می باشد و بهترین روشکاهشرطوبترطبها از نظر آزمونهای مختلفحسی، شیمیایی، میکروبی و اقتصادی روشکاهشرطوبت با استفاده از خشککن کابینتی می باشد. برای کاهش آلودگی های سطحی در رطب مضافتی میتوان خوشههای خرما را در اواخر مرحله خلال به روشاسپری کردن با آب معمولی شستشو داد. البته این روشموقعی موثر خواهد بود که آب شستشو بدون کلر باشد و عملیات شستشو در زمان مناسبو بطور کامل روی خوشهها و میوههای سالم صورت گرفته و کل میوهها با دقت شسته شوند. روش دیگر که علاوه بر فراهم نمودن امکان شستشوی میوههای مضافتی در کاهش هزینههای برداشت و خسارت آفات و بیماریها موثر بوده و میتواند بعنوان راه حلی در جهترهایی از عارضه خشکیدگی مفید واقع شود، رساندن مصنوعی خرمای مضافتی است. در این روشخوشههای خرما در یکنوبت و در اواخر مرحله خلال برداشتشده و پساز شستشو و غوطهوری در محلول سرکه در شرایط کنترل شده حرارتی رطوبتی رسانیده میشود. در این مقاله فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در زمینه اصلاح الگوی تولید و مصرفخرما که مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی کرمان به اجرا گذاشته است به اختصار بیان می شود