قانون حق چاپ

“استفاده ی منصفانه “ای شما از مطالب دیگران، بدون احتیاج به کسب اجازه ی مخصوصی، تا زمانی مجاز است که این استفاده، غیر تجاری و برای نقد، دانش پژوهی یا تحقیق باشد. این مطلب بدین معناست که شما می توانید مطالبی را از منابع مختلف نقل کنید و در محدوده ای منطقی، آثار هنرمندانه ای را بازآفرینی کنید. در این قانون میزان که مجاز اقتباس مبهم است و فقط اشاره بر این دارد که “اعتبار بخشی که مورد استفاده قرار گرفته است، با کلی اثری که دارای قانون حق چاپ می باشد، مرتبط است. هنگامی که بخشی از اثر شخصی دیگر که می خواهید از آن استفاده کنید معتبر نباشد، باید با احتیاط آن را بازنویسی کنید. اگر لازم است نوشته ی خود را تایید کنید، فقط کافی است در گوشه ی سمت راست بالای مقاله بنویسید: “حق چاپ (C) – نوشته ای.

در جاهای خالی، سال دقیق و نام خود را بنویسید. سپس برای ثبت یک اثر، فرمی را از این آدرس درخواست کنید: ایالات متحده، اداره ثبت آثار، کتابخانه ی کنگره، واشنگتن دی سی، ۲۰۵۵۹.

نکته: بر اساس قوانین “استفاده ی منصفانه”، کپی کردن نرم افزار کامپیوتر – حتی اگر هدف این کار کاملا آموزشی باشد – غیر قانونی است.

اصلاحات: اصلاحات را مرتب انجام دهید و سعی کنید تعداد آنها را به حداقل برسانید. از لاک یا کاغذ غلط گیر و یا نوار استفاده کنید که بتوانید دوباره روی اشتباهات خود تایپ کنید. درست بالای هر خط لغت ها را اضافه یا کم کنید (نه در حاشیه ها). کاغذ هایی که بیشتر از چهار مورد اصلاحات احتیاج دارند را دوباره تایپ کنید. دوباره روی حروف ننویسید؛ یا ضمیمه کنید و یا به صورت عمودی در حاشیه بنویسید یا اگر نوشتهی شما دست نویس است، یک توضیح دست نویسی در کنار آن بنویسید.

تاریخ ها: “اعداد انگلیسی ” را در همین بخش ملاحظه کنید.

تعاریف: برای تعاریف و ترجمه ها در متن خود، از گوشه استفاده کنید اما هیچ یک از علائم نوشتاری را به کار نبرید؛ برای مثال: کاربرد et alli و دیگران” در مقالات علمی کاهش یافته است.