سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

امروزه بشر به دنبال بررسی اثرات محرکه های خارجی بر عملکرد گیاهان به منظور بهره برداری از آن روی آورده است. به منظور بررسی اثراسید سالیسیلیک بر دو رقم از گیاه خیارگلخانه ای ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان رفسنجان انجام شد. فاکتور اول شامل دو رقم خیار کاترینا و نسیم و فاکتور دوم شامل دو غلظت اسید سالیسیلیک ( ۰/۴ میلی مولار و ۰/۶ میلی مولار) و بدون کاربرد اسید به عنوان شاهد انتخاب شدند . صفات ارتفاع ساقه، قطر ساقه، ع تداد میوه و عملکرد میوه انداره گیری شد . نتایج به دست آمده نشان داد که بین رقم های مورد آزمایش و اثر متقابل تیمار اعمال شده در رقم و صفت ارتفاع گیاه در سطح یک درصد معنی دار شد. در صفت عملکرد و غلظت ۰/۱ میلی مولار اسید سالیسیلیک بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد که این تیمارها با شاهد آزمایش نیز اختلاف معنی داری داشت (۰٫۰۵>p).