سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وجیهه عرب عامری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مهراب عقیلی بهرامی – کارشناس ارشد شیمی نفت عضو هیئت پژوهشی شرکت گاز استان گلستان و مشاور صنع
رضا یوسفی سعیدابادی – دکتری مدیریت آموزشی عضو هیئت علمی ومدیر گروه تحصیلات تکمیلی علوم تربی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی اسیب شناسی نظام پیشنهادها درشرکت گازاستان گلستان می باشد بدین منظور تعداد کل کارکنان رسمی شرکت گاز استان گلستان ۲۰۰ نفر بود که از این میان واحد ستادی گرگان ۱۰۸ نفر و واحد بهره برداری گرگان ۲۴نفر گنبد ۴۴ نفر و کردکوی ۲۴ نفر می باشد که برطبق جدول کرجسی و مورگان با توجه به حجم جامعه ۱۳۲ نفر حجم نمونه این بر اساس نمونه گیری طبقه ای تعیین شد ابزار مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که متشکل از ۲۰ سوال از نوع مقیاس لیکرت می باشد و روشهای اماری مورد استفاده امار توصیفی و استنباطی است سوالا ت با استفاده از ازمون t تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و نتایج نشان داد که : سبک رهبری به فرایندنظام پیشنهادها اسیب نمی رساند ساختار سازمانی به عنوان یکی از عوامل ایجاد محدودیت در ارائه پیشنهادها می باشد. فرهنگ سازمانی در بخش کارکنان پتانسیل لازم جهت تبدیل شدن به یک اسیب را داشته و در بخش مدیریت قابلیت فعالیت مناسب در افزایش تعداد پیشنهادها را دارا می باشد ویژگی های کارکنان در ارائه تعداد پیشنهادها اثر گذار بوده است.