سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس منصوری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
امیرمسعود حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
ایمان ملکمحمدی – دکتری مهندسی عمران آب دانشگاه تهران
میلاد کتابدار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمرانآب

چکیده:

نقشسرریز های پلکانی در مستهلکنمودن انرژی جریان عبوری از روی سرریز و همچنین کاهشابعاد حوضچه ی آرامشپایین دستسد غیرقابل انکار بوده اما از طرفی هزینه های بالا و مدت زمان طولانی مدلسازی و برداشتاطلاعاتبه روش آزمایشگاهی، طراحی بهینه این نوع سرریز ها را با دشواری هایی مواجه ساخته استلذا لزوم استفاده از روشهایی سریع و کم هزینه در این زمینه احساسمی گردد.در این تحقیق از نرم افزار فلوئنت که بر پایه ی روشحجم محدود عمل می نماید جهت شبیه سازی جریان روی سرریز های پلکانی با پله های شیب دار معکوس استفاده گردیده و مدل k-? استاندارد به منظور مدل سازی آشفتگی جریان به کار گرفته شده . با کمکمقادیر بدستآمده از روشعددی جهت عمق و سرعت، میزان استهلاکانرژی مشخصگشته و با مقادیر استهلاکانرژی بدستآمده از روشآزمایشگاهی مقایسه گردیده ، نتایج نشان دهنده ی اختلاف قابل قبول بین اعداد بدستآمده از روش عددی و آزمایشگاهی بوده و فلوئنت را به عنوان جایگزین مناسبی برای روش آزمایشگاهی درسرریز های پلکانی معرفی می نماید