سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه امیرتیموری – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
کتایون شمشادی – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی

چکیده:

افزایش بهره وری آب عامل کلیدی برای رفع بزرگترین چالش کنونی بخش کشاورزی در مناطق کم آب یعنی تولید بیشتر با آب کمتر و استفاده پایدار از منابع آبی کشور می باشد از آنجایی که محصول گندم بالاترین سطح زیرکشت را میان محصولات کشاورزی داراست لذا دراین مقاله سعی شده است بهره وری آب در تولید گندم طی دوره ۶۳-۸۷ مورد بررسی قرارگیرد به منظور محاسبه بهره وری متوسط نهاده آب از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته GAP استفاده گردید. به کارگیری این روش نیازمند براورد تابع تولید بخش کشاورزی است لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL براورد و سپس GAP W در تولید گندم محاسبه شد نتایج نشان داد که بهره وری آب طی دوره مورد بررسی روند منظمی نداشته و بطور متوسط سالانه ۱ درصد کاهش یافته است لذا به منظور افزایش بهره وری آب و در نتیجه استفاده پایدار از منابع آبی بایستی به ترغیب کشاورزان جهت استفاده از تکنولوژی های نوین همچون استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و همچنین بازسازی شبکه های آبرسانی پرداخت