سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه فاطمی نیک – مدرس کشاورزی دانشگاه پیام نورواحدشوش
مهدی رمضانی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

بالابودن عملکرد منوط به تولید ماده خشک زیاددرواحد سطح می باشد این آزمایش به منظور بررسی تاثیر کود زیستی ازتوباکتربرشاخص روند تجمع ماده خشک کل دو رقم گندم آبی چمران و پیشتاز درسال ۸۴ دردانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار مورد آزمایش قرارگرفت تیمارها شامل عوامل اصلی دو رقم گندم چمران V1 و پیشتازV2 و عوامل فرعی عبارتنداز عدم مصرف کود زیستی و شیمیایی NC مصرف کود زیستی ازتوباکتر به تنهایی بدون مصرف کود اوره N0 مصرف ۶۰کیلوگرم کود اوره به همراه کود زیستی ازتوباکترN1 مصرف۱۲۰ کیلوگرم کود اوره به مراه کود زیستی ازتوباکترN2 مصرف ۱۸۰کیلوگرم کود اوره بهمراه کود زیستی ازتوباکترN3 بود نتایج نشان داد که روند تجمع ماده خشک درطول دوره رشد گندم متفاوت است بطوریکه رقم پیشتاز نسبت به رقم چمران کود پذیری بیشتری دارد و درنتیجه ماده خشک بیشتری درواحد سطح تولید کرده است.