سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه شجاع غیاث – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سیدجمال الدین هاشمیان – دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با بررسی منابع موجود در کشور، پوک? صنعتی با نام تجاری لیکا به دلیل شکل ظاهری مطلوب که یکی از مهمترین فاکتورهای بهبود عملکرد فیلتر است به عنوان ماده مورد نظر برای جایگزینی در بستر فیلتر انتخاب شده است. در این مقاله، عملکرد دانه لیکا در بستر فیلتر یک گانه و دو گانه برای بهبود کیفیت تصفیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از لیکای سبک به قطردانه های۴-۲/۲۶ میلیمتر در فیلتر بستر یک گانه با جریان رو به بالا و از لیکای سنگین به قطردانه های ۲/۲۶-۱/۱۸ میلیمتر به عنوان لای? دوم در بالای لای? ماسه به قطر ۱/۱۸-۰/۸۵ میلیمتر در یک بستر دو گانه برای بهبود تصفی? فاضلاب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در فیلتر با بستر یک گانه از لیکا، درصد حذف شاخص های کیفیت فاضلاب با کم کردن سرعت فیلتراسیون و استفاده از مادهمنعقد کننده به صورت پیش تصفیه تماسی قبل از فیلتراسیون افزایش یافته است. با تزریق ۴ میلی گرم در لیتر آلوم در سرعت فیلتراسیون۳/۲۸ متر بر ساعت درصد حذف کدورت COD و TSS به ترتیب ۵۸/۳۶ و۶۸/۶۸ و۳۶/۶۳ درصد بوده است.