سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه غارتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
رضا ضرغامی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران- کرج
محمداسماعیل امیری – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان

چکیده:

مهمترین گونه گردو، گردوی ایرانی (. Juglans regia L )است. این گونه در بسیاری از کشورها کشت می گردد و دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است. روش تکثیر این گونه از طریق بذر و پیوند می باشد و در سالهای اخیر تکثیر از طریق کشت بافت توسعه بیشتری یافته است. مسئله اصلی که با تولید درون شیشه ای مواد بالغ گردو در ارتباط است آلودگیهای قارچی و باکتریایی داخلی است که در مرحله استقرار تک گره های کشت شده وجود دارد. نانوسیلور بیشترین خاصیت ضد میکروبی را در بین نانو ذرات از خود نشان داده است ، به طوری که امروزه مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. بر این اساس استفاده از نانوسیلور در چهار غلظت ( ۱۲۵ppm و ۱۰۰ ؛ ۷۵ ؛ ۰) و چهار تکرار در زمان مساوی به صورت غوطه وری تک گره ها درقالب طرح کاملاتصادفی انجام شد . در ب ین غلظت های متفاوت نانوسیلور از نظر کنترل آلودگی باکتریایی داخلی و زنده مانی جوانه های گردو بهترین غلظت ۷۵ppm بود که در سطح ۵% اختلاف معنیداری با دیگر تیمارها داشت ولی از نظر کنترل آلودگی قارچی اختلاف معنی داری بین غلظت های نانوسیلور و شاهد وجود نداشت