سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدیجه احتشامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافی
مریم رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافی

چکیده:

سیل یکی از بلایای طبیعی می باشد که خسارات جانی و مالی فراوانی به همراه دارد. لذا بایستی به کنترل و مهار آن پرداخت. در کشور ایران، وقوع سیلاب هر ساله باعث خسارات مالی فراوان و حتی تلفات انسانی می گردد. کاهش اثرات بحران نیازمندتلفیق داده های مختلفی از جمله توپوگرافی، زمین شناسی، آبراهه ها، راهها، ساختمانها و تاسیسات شهری و …. می باشد. در این راستا سیستمGIS به همراه مدلهای هیدرولوژی، ابزاری کلیدی هستند که با داشتن مدلسازی و برخی آنالیزها در کنترل سیلابها موثر می باشد در این تحقیق سیلاب حوضه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) در ترکیب با مدل های هیدرولوژی مطالعه گردیده است. در این مطالعه وضعیت سیلاب شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی بعنوان مطالعه موردی از محدوده مورد مطالعه مورد بررسی قرارگرفته است. پس از تهیه اطلاعات TIN و DEM از محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه های توپوگرافی با منحنی میزان های ۲۰ متر و عکسهای هوایی موجود و نقشه زمین شناسی منطقه به صورت پلی گون های ژئورفرنس شده مجزا معرفی و با انطباق شبکه آبراهه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های شهری استخراج گردید. در نهایت با استفاده از فرمول های تجربی بر اساس خصوصیات فیزیوگرافی و منحنی های شدت – مدت – دوره بازگشت بارندگی منطقه، مقادیر دبی پیک سیلاب هر یک از حوضه های شهری محاسبه شد. ترکیبGIS با مدل های مختلف هیدرولوژی در طراحی شبکههای سیلاب روی شهرها، که با روش های آزمون و خطا برای رسیدن به آرایش و ابعاد بهینه انجام می گیرند، می تواند در کاهش زمان، هزینه و خسارت های ناشی از سیل بسیارموثر باشد