سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ظهراب بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
اسفندیار فاتح – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین برخصوصیات گندم دورو واریته بهرنگ در شرایط حضور وعدم حضور علفهای هرز آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای در شهرستان فسا در سال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا گردید علفهای هرز در تیمارها به صورت وجین کامل و حضور کامل درنظر گرفته شدند سطوح نیتروژن در سه سطحی صفر، ۳۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم درهکتار و نیتروکسین بصورت تلقیح با بذر و عدم تلقیح درنظر گرفته شدند بهترین عملکرددانه در سطح نیتروژن ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار همراه با تلقیح نیتروکسین در شرایط عدم حضور علفهای هرز به دست آمد. که با سطح ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف آماری معنی دار درهمین تیمار ها از خود نشان داد بیشترین تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله متعلق به سطح نیتروژن ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و تلقیح نیتروکسین و عدم وجودعلفهای هرز بو د که با سطح نیتروژن ۶۰۰ کیلوگرم درهکتار اختلاف آماری معنی دار از خود نشان نداد.