سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منا گلابی – دکترا آبیاری و زهکشی از دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس مسئول آبیار
بهنام کرمی – دانشجو دکترا محیط زیست دانشگاه بونا- هند
عبد علی ناصری – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر روزبهانی – مدیر امور مطالعات و طراحی شرکت بهره برداری از شیکه های آبیاری کرخه و شاو

چکیده:

با توجه به حجم بالای زه اب کشاورزی تولیدی در استان خوزستان تحقیق حاضر با هدف بررسی استفاده از زه آب در شبکه های تحت پوشش شرکت بهره برداری کرخه و شاوور از شرکتهای وابسته به سازمان آب و برق خوزستان انجام گرفت. در این تحقیق ضمن گردآوری اطلاعاتن مربوط به الگوی کشت منطقه ، سطح زیر کشت ، متوسط عمل کرد گیاهان زیر کشت و …. ، هدایت الکتریکی زهکشهای ۵۰۰۰ هکتاری شاوور ، زمزم ، سبحانیه ، شاکریه ، سید حسین ، دهلیز ، D1 و ES10 به مدت یکسال اندازه گیری گرید. به منظور شبیه سازی عمل کرد الگوی کشت منطقه نرم افزار SALTMED انتخاب و قبل از کاربرد نرم افزار برای شبیه سازی آنالیز حساسیت و کالیبراسیون آن انجام گرفت. آنالیز حساسیت مدل کامپیوتری SALTMED نشان داد که مدل نسبت به کلیه پارامترهای بررسی شده به جز ضریب انعکاس گیاهی که دارای حساسیت کم بوده داراس حساسیت متوسط می باشد. جهت کالیراسیون ضریب گیاهی واحد و ضریب گیاهی دوتایی الگوی کشت منطقه انتخاب و کالیبره گردید . بعد از کالیبراسیون مدل ابتدا امکان سنجی استفاده مستقیم زه اب بررسی گردید . نتایج مشان دادند که امکان استفاده مستقیم از زه اب وجود نداشته لذا سناریوهای مختلف استفاده تلفیقی از زه اب تعریف و مدل اجرا گردید . از هشت زهکش بررسی شده در طول دوره تحقیق تنها از زه اب دو زه کش ۵۰۰۰ هکتاری و زه کش زمزم برای سه گیاه گندم ، جو و کلزا و زه کش سبحانیه برای دو گیاه گندم و جو می توان به صورت تلفیقی استفاده نمود.