سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمسعود سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محسن متوسل – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
باقر انوری پور –

چکیده:

آلودگی فلزات سنگین یکی ازمهمترین مشکلات زیست محیطی است جداسازی فلزات سنگین ازپسابها را میتوان با استفاده ازروشهای مرسوم ازقبیل رسوب شیمیایی تبادل یونی و یا لخته سازی انجام دادکه هریک از این روشها محدودیتی دارد دراین مطالعه سعی شده است اهمیت بازیابی و حذف فلزات سنگین ازفاضلاب و توانمندی مواد بیوجاذب درفرایند جاذب بررسی شود روشهای حذف یونهای فلزی از محلولهای آبی بطور عمده شامل فناوری های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی. حذف بیولوژیکی شامل استفاده ازمیکروارگانیسم ها گیاهان و بیوپلیمرها می باشد منشا بسیاری ازمیکروارگانیسم های مواد معدنی فعالیت موجودات زنده می باشد میکروها با همه عناصر جدول تناوبی می توانند فعل و انفعالاتی داشته باشند میکروارگانیسم ها با مکانیزم های تجمع رسوب خارج سلولی جذب برروی سطح سلول و یا کمپلکس شدن و تجمع داخل سلولی حذف فلزات از محلول را انجا م میدهند.