سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسن احرامپوش – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-گروه مهندسی بهداشت مح
بهروز کریمی – دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی
مهدی مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-گروه مهندسی بهداشت مح
علی اصغر ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-گروه مهندسی بهداشت مح

چکیده:

اکسیداسبون با هوای مرطوب (WAO) برای کاهش مقدار ترکیبات آلی در شیرابه به کار گرفته شد. اثر دما، فشار و زمان ماند بررسی شد. واکنش ها در رآکتور فولادی و با اکسیژن خالص به عنوان اکسید کننده در رنج دما و زمان واکنش oC 300-100 و ۹۰-۳۰ دقیقه انجام شد و راندمان حذف NH4-N, NO2 و COD BOD5 و TSS بررسی شد. نتایج نشان می دهد که راندمان کلی بیش از ۳۵ % برای COD و ۳۸% برای BOD5 و ۸۵% برای TSS در یک ساعت زمان ماند به دست آمد و ۷۳/۹%NO3-N وحداکثر راندمان حذف ۵۳/۳%NH4-N در طی فرایند به دست آمد. نتایج نشان داد که دمای واکنش بیشترین تاثیر در تجزیه مواد آلی دارد . ونیز راندمان حذف COD, BOD5 در فرایند WAO با افزایش زمان ماند افزوده شد. همچنین نسبت BOD5/COD به عنوان شاخص مهم از قابلیت تجزیه بیولوژیکی از نمونه شیرابه بررسی شد و بهبود این شاخص تا ۸۴ % در این فرایند به دست آمد. در این مطالعه نشان داده شد که این فرایند درکاهش BOD5،COD و نیترات بسیار موثر است.