سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران–زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی اکبر اهری آبش احمدلو – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

استفاده از خاک رس در اکثر پروژههای عمرانی از جمله سد سازی، سازههای انتقال آب،راهسازی و … اجتناب ناپذیر بوده و در بسیاری از سازهها نقش اساسی و سهم ویژهای در اقتصاد پروژه خواهد داشت. با توجه به اینکه خاک رس ساختمان مولکولی متشکل از ذرات باردار را دارد لذا در مقابل یک مولکول باردار دیگر مانند آب رفتارهایی از خود نشان میدهد که در آن خاکهای رس مختلف، متفاوت است. چگونگی استفاده بهینه ازخاک رس در مورد ذکر شده فوق بسیار حائز اهمیت بوده و نمیتوان مسئله را از نظر دور داشت چون در اکثر پروژههای خاکی و آبی بعلت اینکهخاک درصد حجم فیزیکی بسیار زیادی در پروژه دارد.لذا یکی از راههای استفاده بهینه از خاک موجود اصلاح آن است که ممکن است به روشهای مختلف انجام گیرد، ولی هر روش در هر خاکی و در هرشرایطی مناسب نمیباشد و هر روشی شرایط مخصوص خود را میطلبد. یکی ازاین روشها، روش الکترواسمزی و استفاده از جریان برق است که در این مقاله بکار گرفته شده است ومی توان بیان کرد که با انجام عمل الکترو اسمزی میتوان واگرایی خاک رس را در هسته سدهای ناهمگن ودر بدنه سدهای همگن کاهش داد و از بوجود آمدن آبشستگی در آن جلوگیری کرد که این عمل نیز خود در پایداری ساختن سد در زمان ساختمان و بهرهبرداری نقش به سزایی دارد.