سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی خانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
شیرپور – کارشناس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد
احمد حسن آبادی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

این تحقیق برای بررسی اثرات مکمل سازی دو باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس همراه با آب و یا خوراک بر عملکرد و غلظت های کلسترول و تری گلیسرید خون جوجه های گوشتی انجام شد. ۲۰۰ قطعه جوجه گوشتی نر از ۱ تا ۴۲ روزگی به صورت تصادفی به ۵ تیمار آزمایشی با ۴ تکرار و ۱۰ جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند. تیمار ها شامل: T1) جیره پایه (کنترل)، T2) جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوی ۵/۰% ال.کازئی، T3) جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوی ۵/۰% ال.اسیدوفیلوس، T4) جیره پایه حاوی ۱% ال.کازئی و T5) جیره پایه حاوی ۱% ال.اسیدوفیلوس بودند.غلظت های تری گلیسرید و کلسترول کل در ۴۰ روزگی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود که آب و خوراک مکمل شده با محیط های کشت ال.کازئی و ال.اسیدوفیلوس، می تواند موجب بهبود افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل خوراک و غلظت کلسترول کل و تری گلیسرید خون جوجه های گوشتی شود.