سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اردشیر کهنسال – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف هرز
فهیمه کوه نورد – کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری
مهدی مجاب – کارشناس ارشد
مجتبی حسینی – کارشناسی ارشد

چکیده:

خوشبختانه گزارشات بسیارکمی دردنیا درمورد مسمومیت بدنی نسبت به آفتکشها منتشر شده است این درحالی است که ازپوشش محافظو کافی جهت جلوگیر یازمسمومیت های بدنی استفاده شده است اما درایران استفاده ازپوشش جهت استفاده ازآفتکشها ازطرف استفاده کنندگان بخصوص راننده های تراکتور کارگران مزرعه و کشاورزان کمتر مورد توجه قرارگرفته است دراین بررسی که ازسال ۱۳۸۵تا ۱۳۸۷ و بطور تصادفی و بصورت پایشی از۵۰۰ مزرعه درحال سمپاشی ودرچهارمحصول گندم ذرت پنبه و خربزه و درسه گروه کاربردی آفت کشها شاملحشره کشها علف کشها و قارچ کشها درسه شهرستان فسا جهرم و داراب انجام شد نتایج نشان داد که درصد عدم استفاده ازپوشش محافظ کاربران درزمان کاربرد آفتکشها با انواع سمپاشها درهرمحصول و نوع افتکش عبارت بود از خربزه کاربرد علف کش درمزرعه خربزه به میزان کم انجام میشود اما ۹۸ درصد فاقد هرگونه پوشش حفاظتی جهت کاربرد علف کش بودند