سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ
خدیجه روشنی – کارشناس ارشد
علی قاسمیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در طی سه ده اخیر گزارش زیادی به استفاده از منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی در تولید خمیر و کاغذ مشاهده شده است. به طورکلی این گرایش که روز به روز نیز بر شدت آن افزوده میگردد از رشد جمعیت جهان و پیشرفت تکنولوژی و محدود بودن منابعاولیه چوبی تأثیر می پذیرد. به همین دلیل صنعت خمیر و کاغذ به دنبال منابع لیفی مناسب به عنوان جایگزین چوب بوده است الیاف گیاهان غیر چوبی و پسماند کشاورزی یکی از منابع اصلی ماده اولیه لیفی جهت تولید خمیر و کاغذ تعداد زیادی ازکشورهای درحال توسعه محسوب شده و اهمیت آن برای این کشورها پیوسته درحال شناخت است.کمبود منابع جنگلی درکشور ما حقیقتی کتمان ناپذیر است که دردهه های اخیر باعث ایجاد مشکلات یدرصنعت چوب وکاغذ گردیده است.