سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین سلیم زاده قولنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امامعلی عاشری – استادیار دانشگاه پیام نورارومیه

چکیده:

دانش بومی میتواند نقش و تاثیر گسترده ای درحفاظت ازمحیط زیست و مقابله با بیابان زایی ایفا نماید ازجمله دانش بومی زیست محیطی میتوان به استفاده ازدانش بومی مردم هرمنطقه برای مقابله با بلایای طبیعی و کاهش آسیبها به محیط طبیعی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ازطریق رویه هایی همچون قرق مراتع ایجاد تناسب بین نوع دام و نوع مرتع اشاره نمود همچنین اگرارزشها و فرهنگ مردم یک منطقه با کمک دولت و توسط خود مردم حفظ گردد کمک شایانی درزمینه حفظ تنوع زیستی و کاهش اسیب به محیط زیست میتواند داشته باشد اجرای طرح مدیریتی مناسب برای حفظ محیط زیست که نیازبه همکاری دولت ادارات و مردم بومی هرمنطقه دارد و کمک می کند متوجه شویم چه ارزهایی درآن مجموعه وجود دارد