سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز شهبازی – دانشجوی دکتری
سیف اله یوخانلار – پروفسور و استاددانشگاه معماری و عمران باکو آذربایجان
علاالدین بهروش – پروفسور و استاددانشگاه معماری و عمران باکو آذربایجان

چکیده:

برای تحلیل سازه های فضاکار مرکب که شامل سازه فضاکار با پوسته بتنی میب اشد روشهای مختلفی ارایه می شود دراین مقاله که برگرفته از پاره سازی و تئوری مقطع معادل میب اشد ضمن تحلیل مدلواقعی سازه المان نواری از عرض سازه نیز به تنهایی مورد تحلیل قرار داده شده ازطرفی با استفاده ازتئوری مقطع معادل سازه مرکب شامل خرپای فلزی و پوستهبتنی نیز به خرپای معادل تبدیل شده تا امکان استفاده ازمدلساده شده از سازه را درتحلیل استاتیکی ودینامیکی مورد ارزیابی قرار داد این مدلها با شرایط سازه ای و بارگذاری یکسان از طریق نرم افزار مدلسازی و تحلیل شده است و ضمن استفاده ازتقارن نتایج تحلیلی درچهارقسمت ازسازه مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده شده است