سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش دموری – دانشگاه یزد- دانشکده مدیریتایران
حسین منصوری – دانشگاه یزد- دانشکده مدیریتایران
مهدی کریم سریزدی – دانشگاه یزد- دانشکده مدیریتایران

چکیده:

امروزه ارتقای بهداشت روان ی مح یطکا ر به عنوان یک ی از بارزترین ابعاد توسعه و بهساز ی منابع انسا نی در سازمان ها محسوب م یشود. از مهم تر ین موضوعات کل ی دی بهداشت روانی که م یبایست مورد توجه مد یریتمنابعانسانی سازمان ها قرار گ یرد، استرس شغل ی است . بررسی و ارز یابی استرس هم در زم ینه سلامت و بهداشت روا نی و هم در بررس ی عملکرد منابعانسانی دار ای اهم یت بسز ایی است . در ای ن راستا، ای نپژوهش سع ی بر آن دارد وضع یت استرس شغل ی را در م ی ان پرسنل شرکت توز یع نیروی برق استان قم مورد بررس ی و ارزیابی قرار دهد . این پژوهش به صورت مقطع ی و توصیفی- تحلیلی انجام شد . نمونهآمار ی ۸۷ نفر از پرسنل واحدها ی مختلف شرکت توز یع نیروی برق استان قم را تشک یل م یدهد. ابزار جمع آوری داده ها، حاو ی دو پرسشنامه مشخصات فرد ی و پرسشنامه استرس بود . نتایج این پژوهش حاکی از آن استکه میزان کل ی استرس در بین پرسنل شاغل در این شرکت از میزان متوسط کمتر می باشد. همچنین یافته های حاصل از ای ن پژوهش نشان داد که اختلاف فاش ی بین استرس شغلی کارکنان و مدیران وجود داشته، به طوریکه استرس کارکنان از استرس مدیران بیشتر می باشد. علاوه بر این ، اختلاف معنادار بین استرس زنان و مردان شاغل در ا ین سازما ن نیز مورد تأ یید قرار گرفت . نتایج د یگر این مطالعه نیز نشان م یدهد که م ی زاناسترس پرسنل پیمانی از سطح استرس پرسنل رسم ی بیشتر میباشد.